حمید استاجی

درباره من

دکتر حمید استاجی
image

دانشیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

دکتر حمید استاجی پس از اتمام دیپلم در سال 1378 تحصیل در رشته دامپزشکی را در دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع دکترای حرفه ای آغاز و در سال 1385 به اتمام رساند. سپس دوره دکترای تخصصی را در رشته میکروبیولوژی در دانشگاه تهران گذرانده و در سال 1389 فارغ اتحصیل شد. او هم اکنون در دانشگاه سمنان مشغول به تدریس دروس مربوط به گرایش های مختلف میکروب شناسی دامپزشکی از قبیل باکتری شناسی و ویروس شناسی به مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای دامپزشکی می باشد....

محقق گوگل

(1403/1/26)

استنادات

454

h-index

12

i10-index

17

مؤلفین همکار

28

اسکوپوس

(1403/1/26)

استنادات

262

مقالات

42

h-index

9

مؤلفین همکار

90

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1385

دکترای عمومی دامپزشکی

فردوسی مشهد

1385-1389

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

دانشگاه تهران

تجارب

1394-1398

مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی

1398-1399

مدیر گروه پاتوبیولوژی

مهارت ها

باکتری شناسی و بیماریهای باکتریایی دام

روش های مولکولی تعیین حدت باکتری ها و ویروس ها

روش های مولکولی تعیین قرابت و فایلوتایپینگ در میکروبیولوژی

روش ریزآرایه DNA

ویروس شناسی دامپزشکی و بیماری های ویروسی

ژنوتایپینگ باکتری و ویروس

اولویت های پژوهشی

ژنوتایپینگ میکروب ها

باکتری شناسی و ژنتیک باکتری ها

پاتوژنز باکتری و ویروس در میزبان

حدت و مقاومت دارویی در باکتری ها

ویروس شناسی و ژنتیک ویروس ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Antibacterial activity evaluation of bioactive glass and biphasic calcium phosphate nanopowders mixtures
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2016)
9311927001, مهدی مهدیخانی نهر خلجی*, معصومه حق بین نظرپاک, ^حمید استاجی, محمد مهدی کلانی
Genetic characterization of Escherichia coli O157:H7 Strains Isolated from the One-Humped Camel (Camelus dromedarius)by using Microarray DNA Technology
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY(2011)
تقی زهرایی صالحی, , , ^حمید استاجی, , ایرج اشرفی, ^رضا جمشیدی, , ,
PREVALENCE AND GENETIC CHARACTERISTICS OF SALMONELLA STRAINS IN WILD MALLARD DUCKS (ANAS PLATYRHYNCHOS) IN SEMNAN SUBURB, IRAN
Bulgarian journal of veterinary medicine(2016)
^حمید استاجی*, 8812519008, ^مریم رسولی, سمیه نمرودی
Genetic Characterization of Salmonella Typhimurium Isolates from Faeces of Children with Gastroenteritis Hospitalized in Baqiatollah-Azam Hospital, Tehran, Iran
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases(2016)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, Taghi Zahraei Salehi, Mariangela Iorio, Federica Lopes
مطالعه میزان فراوانی آلودگی شغال های طلایی به سالمونلا با استفاده از روش های کشت میکروبی و PCR در استان های گلستان و مازندران
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2017)
سمیه نمرودی*, ^حمید استاجی, سید وهاب شرفی
Dissemination of Zoonotic Antibiotic Resistant Serotypes of Salmonella by Caspian Pond Turtles, Golestan and Mazandaran Provinces, Iran
International Journal of Enteric Pathogens(2016)
سمیه نمرودی*, ^حمید استاجی, سیدرضا هاشمی, عزت الله قائمی
Distribution of Antibiotic Resistance Genes among the Phylogroups of Escherichia coli in Diarrheic Calves and Chickens Affected by Colibacillosis in Tehran, Iran
Archives of Razi Institute(2018)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, تقی زهرایی صالحی, ^علی مهدوی, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^سارا مهدی زاده مود, ^مرتضی کیوانلو, ^محمود احمدی همدانی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ایرج اشرافی تامای, الهام عاطفی تبار
The Role of TNF-α in Aflatoxin B-1 Induced Hepatic Toxicity in Isolated Perfused Rat Liver Model
acta medica iranica(2017)
محمد کاظم کوهی, محمود قاضی خوانساری, فرزاد حیاتی, ^حمید استاجی, ^مرتضی کیوانلو, ^ابراهیم شهروزیان*
isolation and identification of salmonella spp from the quail egg interior contents of retail stores in semnan, iran using conventional culture method and multiplex pcr
(2012)
^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, ^خسرو قزوینیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^علی مهدوی
Correlation of Escherichia coli strains isolated from wild birds feces and human urinary tract infections from phylogenetic point of view
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection(2017)
^حمید استاجی*, 8812519009, ^خاطره کفشدوزان
مقایسه برخی شاخص های ژنتیکی جدایه های اشریشیا کلی از موارد عفونت ادراری انسان و کلی باسیلوز طیور در شهرستان سمنان، ایران
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2019)
8912519005, ^حمید استاجی*, ^مریم رسولی
Detection of Enterohemorrhagic Escherichia coli Related Genes in E. coli Strains Belonging to B2 Phylogroup Isolated from Urinary Tract Infections in Combination with Antimicrobial Resistance Phenotypes
Journal of Medical Bacteriology(2017)
^حمید استاجی*
IMPORTANCE OF WILD SPECIES KEPT IN CAPTIVITY AS RESERVOIRS OF SALMONELLA SEROTYPES FOR HUMAN IN PETTING EXHIBITIONS AND ZOO IN IRAN WITH FOCUS ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE
Macedonian Veterinary review(2017)
^حمید استاجی*, 9322511027
the effect of dietary zataria multiflora boiss essential oil supplementation on microbial growth and lipid peroxidation of briler breast fillets during refrigerated storage
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION(2012)
^اشکان جبلی جوان, ^خسرو قزوینیان, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی, سحر غفاری خلیق
فعالیت ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی بر ضد استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیرخام
بهداشت مواد غذایی(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^اشکان جبلی جوان, 8911519013, ^حمید استاجی, ^حمید رضا محمدی
Prevalence of cerebral toxoplasmosis among slaughtered sheep in Semnan, Iran
ANNALS OF PARASITOLOGY(2018)
غلامرضا صیامی گرجی, ^مریم رسولی*, ^حمید استاجی
Comparative virulotyping and phylogenomics of Escherichia coli isolates from urine samples of men and women suffering urinary tract infections
IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES(2019)
^حمید استاجی*, ^مریم رسولی, 8912519005
Comparative restriction enzyme mapping of Campylobacter jejuni isolates from turkeys and broilers based on flaA flagellar gene using HpyF3I endonuclease
FOLIA MICROBIOLOGICA(2018)
9011519016, ^حمید استاجی*, ^علی مهدوی
Comparative clustering and genotyping of Campylobacter jejuni strains isolated from broilers and turkeys feces by using RAPD-PCR and ERIC-PCR analysis
ANNALS OF MICROBIOLOGY(2018)
^حمید استاجی*, صغری فرهانی بیرگانی, بهناز رئیسیان
Frequency of Canine Parvovirus type-2 variants by PCR in enteric and healthy dogs and genotyping of variants by Restriction Enzyme (RE) mapping by DdeI endonuclease based on partial VP-2 gene sequence
MOLECULAR GENETICS MICROBIOLOGY AND VIROLOGY(2018)
9012519013, ^حمید استاجی*, ^ابراهیم شهروزیان
Effects of Different Levels of Resistant Starch on Growth Performance and Ileum Morphology in Broilers: a Comparison to Fructooligosaccharide and Zinc bacitracin
IRANIAN JOURNAL OF APPLIED ANIMAL SCIENCE(2019)
9011516023, ^علی مهدوی*, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, بابک دارابی قانع
بررسی شیوع سرمی ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان، ایران
مجله دامپزشکی ایران(2019)
9011519021, 9011519013, ^حمید استاجی*, ^مرتضی کیوانلو, حسن هاشم زاده
اثر تغذیه نشاسته مقاوم و عصاره حاوی ترکیبات فنولی پوسته پسته بر عملکرد، مصرف خوراک و فراسنجه¬های خونی گوساله¬های شیرخوار هلشتاین
پژوهشهاي توليدات دامي(2019)
سمیرا کرامتی جبه دار, فرزاد میرزائی آقجه قشلاق*, بهمن نویدشاد, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی
In Vitro Antimicrobial Effect of Phenolic Extracts and Resistant Starch on Escherichia coli, Streptococcus spp., Bifidobacterium and Lactobacillus spp.
KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI(2019)
سمیرا کرامتی جابه دار, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق*, بهمن نوید شاد, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی
بررسی مایکوباکتریوز در دو گونه گلدفیش و گوپی در سمنان به روش واکنش زنجیره ای پلیمرازPCR
مجله علمی شیلات ایران(2018)
9012519007, ^سارا مهدی زاده مود*, ^حمید استاجی, حسام اکبرین, نورورزی
A comparison of the effects of resistant starch, fructooligosaccharide, and zinc bacitracin on cecal short-chain fatty acids, cecal microflora, intestinal morphology, and antibody titer against Newcastle disease virus in broilers
Comparative clinical pathology(2019)
9411513001, ^علی مهدوی*, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, بابک دارابی قانع
The Isolation and Identification of Dominant Lactic Acid Bacteria by the Sequencing of the 16S rRNA in Traditional Cheese (Khiki) in Semnan, Iran
Journal of Human, Environment and Health Promotion(2019)
^مهنوش پارسائی مهر*, 8812519102, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی
ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله‌های شیری شهرستان سمنان
مجله دامپزشکی ایران(2020)
8911519016, ^رضا نارنجی ثانی*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, حسن هاشم زاده
The effect of tannin extract and n-3 fatty acid source on nutrient digestibility, blood 1metabolites, enzyme activity and ruminal parameters of lactating ewes
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES(2019)
رقیه ولی زاده, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق*, ^علی مهدوی, بهمن نویدشاد, ^حمید استاجی
مطالعه ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی شیر خام شتر و شناسایی فلور غالب باکتری‌های لاکتیک‌اسید به روشPCR در شهر سمنان
بهداشت مواد غذایی(2019)
^مهنوش پارسائی مهر*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, ^آزاده سلیمی, فرشته عرب, آزیتا فرکی, ^منصوره کنعانی
بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن بتالاکتاماز در گوشت چرخ کرده های بسته بندی شده در شهر سمنان و تاثیر عصاره های متانولی فلفل قرمز (Capsicum frutescens) و پیاز قرمز (Allium cepa) بر ضد آن ها
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2019)
^اشکان جبلی جوان*, ^حمید استاجی, نجمه رضایی, غزل شمشادی, صغری بیرگانی فرهانی, ^منصوره کنعانی
اثر بزاق زالو (Hirudo medicinalis) بر رشد دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوسو اشریشیاکولای در شرایط آزمایشگاهی
مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری(2020)
^مریم رسولی*, ^حمید استاجی, مهران بیکها, سپیده مداح, بهناز رئیسیان, علیرضا مشتاقی, محمد روزبه
Co-administration of erythromycin and leech salivary extract alleviates osteomyelitis in rats induced by methicillin-resistant Staphylococcus aureus
VETERINARY AND COMPARATIVE ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY(2020)
9111519018, ^حمید استاجی*, ^مریم رسولی, نوشین غزاله, ^عباس جواهری وایقان
بررسی شیوع سرمی IgG علیه توکسوپلاسما گوندی در طیور شهرستان سمنان، ایران
میکروبیولوژی دامپزشکی(2019)
صادق حسینی, ^مریم رسولی*, ^حمید استاجی
The effects of tannin extract and linseed oil on the yield, physicochemical characteristics and fatty acid profile of ewe milk
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY(2020)
رقیه ولی زاده یونجالی, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق*, ^علی مهدوی, بهمن نویدشاد, ^حمید استاجی
بررسی سرولوژی آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری استان سمنان
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2021)
8812519003, ^عماد چنگیزی*, ^حمید استاجی
بررسی مولکولی شیوع و شناسایی اشریشیا کلای انتروهموراژیک جداسازی شده از یک نوع پنیر سنتی ایرانی
کومش(2021)
8912519021, ^مهنوش پارسائی مهر*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان
Comparison of cell-free fetal DNA plasma content used to sex determination between 3 trimesters of pregnancy in Torkaman pregnant mare
JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE(2020)
9111519009, ^رضا نارنجی ثانی*, ^حمید استاجی, ^محمود احمدی همدانی
Feral pigeons as reservoirs for hazardous Chlamydophila psittaci strains with zoonotic potential
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine(2023)
9211519003, ^حمید استاجی*, ^حمید رضا محمدی, ایرج اشرافی تامای
FIRST REPORT OF Paenibacillus cineris FROM A BURMESE PYTHON (Python molurus bivittatus) WITH ORAL ABSCESS
SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH(2021)
^حمید استاجی*, ایرج اشرافی تامای, زهرا زیفتی کافی
Comparison of the Culture and PCR Methods to Determine the Prevalence and Antibiotic Resistance of Helicobacter pullorum Isolated from Chicken Thigh Samples in Semnan, Iran
Journal of Human, Environment and Health Promotion(2020)
^اشکان جبلی جوان, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی*, ^حمید استاجی, حسین اخلاقی
The First Study of West Nile Virus in Feral Pigeons (Columba livia domestica) Using Conventional Reverse Transcriptase PCR in Semnan and Khorasane-Razavi Provinces, Northeast of Iran
Journal of Arthropod-Borne Diseases(2021)
^حمید استاجی*, ^مرتضی کیوانلو, زینب گراییلی, هدیه شهسواری, الناز جعفری
مقایسه ی روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز در شیوع هلیکوباکتر پولوروم جدا شده از نمونه های کبد مرغ و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های بدست آمده
میکروبیولوژی دامپزشکی(2021)
^اشکان جبلی جوان, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی*, ^حمید استاجی, حسین اخلاقی
بررسی میزان شیوع ژن -1 CTX-Mدر اشریشیاکلیهای جدا شده ازجوجه های گوشتی در استان سمنان
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2019)
8812519010, ^خاطره کفشدوزان*, ^حمید استاجی
Minimum Inhibitory Concentrations of Phenolic Extracts and Resistant Study In vitro: Clostridium perfringens Starch
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2021)
سمیرا کرامتی جبه دار, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق*, بهمن نویدشاد, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی, نعمت هدایت اوریق
ردیابی مولکولی گونه Ehrlichia ewingii در نمونه های خون سگ های ارجاعی به کلینیک های شهر سمنان، ایران
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2020)
9511523005, ^حمید استاجی*, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^مریم رسولی
Ternary hydroxyapatite/chitosan/graphene oxide composite coating on AZ91D magnesium alloy by electrophoretic deposition
CERAMICS INTERNATIONAL(2021)
رضا عسکرنیا, ساجده روئینی فردی, ^منوچهر سبحانی*, ^حمید استاجی
Genetic characterization and phylogenetic of Anaplasma capra in Persian onagers (Equus hemionus onager)
VETERINARY MICROBIOLOGY(2021)
^حمید استاجی*, ^محمدحسن یوسفی, ^محمود احمدی همدانی, ایرج اشرافی تامای, ^سحر غفاری خلیق
Molecular identification of infectious laryngotracheitis virus in backyard and broiler chickens in Iran
مجله دامپزشکی ایران(2021)
^سید حسام الدین عمادی چاشمی*, ^حمید استاجی, ایرج اشرافی تامای, ^سحر غفاری خلیق
Effect of graphene oxide on properties of AZ91 magnesium alloys coating developed by micro arc oxidation process
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2022)
رضا عسکرنیا, ساجده روئینی فردی, ^منوچهر سبحانی*, ^حمید استاجی, حسین آقامحمدی
Identification and Genotyping of Anaplasma phagocytophylum Strains with Zoonotic Potential in Dogs from Mashhad Shelters, Khorasan-Razavi Province, Iran
ميكروب شناسي پزشكي ايران(2022)
9311519001, ^حمید استاجی*, ^مرتضی کیوانلو, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, احسان گله دار کاخکی
Comparison of three methods including temperature, H2O2/ascorbic acid/sonication, and nitrous acid treatments for overcoming the inhibitory effect of heparin on DNA amplification in realtime-PCR
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES(2022)
9312519101, ^حمید استاجی*, ^رضا نارنجی ثانی
Prevalence of Campylobacter spp. among broilers carcasses at industrial Slaughterhouses in Hamedan, Iran
Archives of Hygiene Sciences(2023)
سیده سحر میرمعینی, عباسعلی ساری*, علی گودرز طالع جردی, محمدرضا پژوهی الموتی, ^حمید استاجی
Incorporation of Al2O3 and ZrO2 ceramics to AZ31 magnesium alloys composite coating using micro-arc oxidation method
JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS(2023)
رضا عسکر نیا, ^منوچهر سبحانی*, مجید زارع, حسین آقامحمدی, ^حمید استاجی
ارزیابی اثر مایع رویی ‌کشت سودوموناس آئروژینوزا بر رفع اثر مهارکنندگی هپارین در آزمون Real-TimePCR
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2023)
9911922001, ^حمید استاجی*, ^کیوان کرامتی
بررسی اثرضد میکروبی و هم افزایی آنتی بیوتیک اریترومایسین و داروی گیاهی تجاری با مواد موثره آویشن باغی، شیرین بیان و انیسون بر باکتری سالمونلا تیفی موریوم در جوجه‌های گوشتی
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2021)
9911922006, ^حمید استاجی*, ^سحر غفاری خلیق, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی
The effect of the commercial combination of Thymus vulgaris and Althea officinalis extracts and the synergistic effect of the antibiotic erythromycin on the microbial population of the liver and spleen of broilers infected with Salmonella typhimurium/تاثیر ترکیب تجاری عصاره‌های آویشن‌باغی و ختمی و اثر هم‌افزایی با آنتی‌بیوتیک اریترومایسین بر جمعیت میکروبی بافت کبد و طحال جوجه‌های گوشتی درگیر با سالمونلا تیفی‌موریوم
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2023)
9912922002, ^حمید استاجی*, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ^سحر غفاری خلیق
بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان لرستان
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (پژوهشی)(2023)
^حیدر رحیمی*, ^خاطره کفشدوزان, ^حمید استاجی, زهرا کاکولوند
بررسی میزان شیوع ژن‌های مولد شیگاتوکسین (stx1, stx2) در سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از بره‌های نژاد سنگسری مبتلا به عفونت دستگاه گوارشی در منطقه سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex – PCR
(2015)
^حمید استاجی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^عماد چنگیزی
اثر ضدباکتریایی نانوذرات شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل
(2014)
مهدی مهدیخانی نهرخلجی, معصومه حق بین پاک نظر, ^حمید استاجی
Synthesis, characterisation and antibacterial effects of sol–gel derived biphasic calcium phosphate nanopowders
MICRO & NANO LETTERS(2014)
معصومه حق بین , ^مهدی مهدیخانی نهر خلجی, ^حمید استاجی
Distribution of Shiga toxin genes subtypes in B1phylotypes of Escherichia coli isolated from calves suffering from diarrhea in Tehran suburb using DNA oligonucleotide arrays
(2015)
^حمید استاجی, آلفردا تونلی, ^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
The Antibacterial Activity Evaluation of Sol–Gel Prepared Zn-Doped Biphasic Calcium Phosphate Nanopowders
Advanced Science, Engineering and Medicine(2015)
^مهدی مهدیخانی نهر خلجی, معصومه حق بین پاک نظر, ^حمید استاجی
Phylogenetic Grouping and Assessment of Virulence Genotypes, With Antibiotic Resistance Patterns, of Escherichia Coli Strains Implicated in Female Urinary Tract Infections
FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE(2015)
^حمید استاجی, جواد خوش گفتار, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسی سرولوژیکی شیوع نئوسپورا کانینوم در شهرستان سمنان
نوزدهمین کنگره دامپرشکی ایران(2016-04-25)
مرضیه بینائی, ^عماد چنگیزی*, ^حمید استاجی, ^علی مهدوی
Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase(CTX-M) producing Escherichia Coli in poultry
پنجمین کنگره بین المللی طیور(2016-01-31)
^خاطره کفشدوزان, ^حمید استاجی*, 8812519010
DETERMINATION OF ESCHERICHIA COLI PHYLOGENETIC GROUPS ISOLATED FROM BROILERS COLIBACILLOSIS IN SEMNAN BY USING TRIPLEX-PCR TECHNIQUE.
17th International & Iranian Congress of Microbiology(2016-08-23)
^حمید استاجی*, 9011519016, 8812519009
Inhibitory effect of Zataria multiflora boiss L. essential oil against Staphylococcus aureus isolated from bovine subclinical mastitis
4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017)(2017-02-08)
^رضا نارنجی ثانی, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید رضا محمدی*, ^حمید استاجی
COMPARATIVE VIRULOTYPING AND PHYLOGENOMICS OF ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINE SAMPLES OF MEN AND WOMEN SUFFERING URINARY TRACT INFECTIONS
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران(2017-08-29)
^حمید استاجی*, ^مریم رسولی, 8912519005
Detection of Enterohemorrhagic Escherichia coli Related Genes in E. coli Strains Belonging to B2 Phylogroup Isolated from Urinary Tract Infections in Combination with Antimicrobial Resistance phenotypes.
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران(2017-08-29)
^حمید استاجی*
Prevalence of Babesia spp in asymptomatic dogs in different shelters in Semnan province
9th Tick and Tick-born Pathogen and 1st Asia Pacific Rickettsia Conference(2017-08-27)
^عماد چنگیزی*, ^حمید استاجی, 9411139013, 9112519101, 9212519012
Study of prevalence of virulence genes stx1, stx2, eae A and ehly in E. coli isolated from traditional cheese Semnan Using Multiplex PCR
11th professor Alborzi international congress of clinical microbiology(2017-11-21)
^مهنوش پارسائی مهر*, 8912519021, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, مرضیه حیدریه
اثرات تغذیه جیره حاوی عصاره تاننی و روغن کتان بر برخی پارامترهای عملکردی میشهای مغانی
هشتمین کنگره علوم دامی ایران(2018-08-28)
رقیه ولی زاده یونجالی*, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, ^علی مهدوی, بهمن نویدشاد, ^حمید استاجی
تأثیر افزودن عصاره حاوی تانن و روغن کتان در جیره بر ترکیب شیر میشهای مغانی
هشتمین کنگره علوم دامی ایران(2018-08-28)
رقیه ولی زاده یونجالی*, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, ^علی مهدوی, بهمن نویدشاد, ^حمید استاجی
اثر تغذیه نشاسته مقاوم و عصاره حاوی ترکیبات فنولی بر وضعیت ایمنی گوسالههای شیرخوار هلشتاین
هشتمین کنگره علوم دامی ایران(2018-08-28)
سمیرا کرامتی جبه دار*, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, بهمن نویدشاد, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی
اثر تغذیه نشاسته مقاوم و عصاره حاوی ترکیبات فنولی بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین
هشتمین کنگره علوم دامی ایران(2018-08-28)
سمیرا کرامتی جبه دار*, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, بهمن نویدشاد, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی
Detection of Mycobacteriosis in Semnan ornamental fish using PCR
دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم(2019-03-13)
^سارا مهدی زاده مود, 9012519007, ^حمید استاجی
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﺑﺎکﺘﺮﯾﺎﯾی دو گﯿﺎه آوﯾﺸﻦ ﺑﺎﻏی و ﺧﺘﻤی در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷی از ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔیﻣﻮرﯾﻮم در ﻃﯿﻮر
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری های نوین در علوم(2023-05-18)
9912922002, ^حمید استاجی*, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ^سحر غفاری خلیق
ﺑﺮرﺳیاﺛﺮ گﯿﺎﻫﺎن داروﯾی آوﯾﺸﻦ ﺑﺎﻏی، ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن و اﻧﯿﺴﻮن ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑی ﺧﻮراکی ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔی ﻣﻮرﯾﻮمدر ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی گﻮﺷﺘی
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری های نوین در علوم(2023-05-18)
9911922006, ^حمید استاجی*, ^سحر غفاری خلیق, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی
ﺑﺮرﺳی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺤﯿﻂکﺸﺖ ﺑﺎکﺘﺮی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮ زادر رﻓﻊ اﺛﺮﻣﻬﺎرکﻨﻨﺪه ﻫپﺎرﯾﻦ ﺑﺮویqPCR
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری های نوین در علوم(2023-05-18)
9911922001, ^حمید استاجی*, ^کیوان کرامتی
Real-Time PCR detection of Hemotropic Mycoplasmas (hemoplasmas) in client-owned cats and evaluation of platelet indices
دومین کنگره ملی بیماری های انگلی دام انگل های مشترک انسان و دام(2023-10-11)
9512519018, ^محمود احمدی همدانی*, ^حمید استاجی, مینا افسر
Anaplasma phagocytophilum infection among sheep in Semnan, Iran
دومین همایش ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان(2023-10-11)
9811523011, ^مریم رسولی*, مرتضی کیوانلو, ^حمید استاجی
Isolation and identification of salmonella spp. from the quail egg interior contents of retail stores in semnan, iran
اولین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران(2011-09-05)
^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, ^شیرین محمودیان, ^محمد مهدی درویشی
evaluation of the effect of zataria multiflora essence on humoral immunity of broilers
سومین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور(2012-02-22)
^خسرو قزوینیان, ^حمید استاجی, ^علی مهدوی, ^اشکان جبلی جوان, ^منصوره کنعانی
ارزیابی میزان شیوع ژن های مولد سم شیگا (stx2,stx1)در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از موارد اسهال بره های دامپروری های اطراف سمنان با استفاده از تکنیک
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^حمید استاجی, زهره استاجی , ^رضا جمشیدی, فیروزه شاملو خانی بیگ, ^منصوره کنعانی
تشخیص آلودگی جوجه های گوشتی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم با روش الایزا و واکنش زنجیره ای پلیمراز ارجاعی به آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی شهرستان گرگان
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^محمود احمدی همدانی, ^حمید استاجی, سید احمد میر کریمی, مهران طهماسبی
Antimicrobial resistance-related gene profile of cattle diarrheagenic Escherichia coli strains isolated in province of Tehran (Iran)
دومین کنفرانس اروپایی درباره مقاومت دارویی و پیشگیری از عفونت(2012-10-04)
Pietro Baddaliacca*, , تقی زهرایی صالحی, تقی زهرایی صالحی, Alfreda Tonelli, , ^حمید استاجی, , Anna Abass, , Luke Masson
بررسي مولكولي گونه هاي تيلريا در گوسفندان مناطق سمنان و دامغان
اذرينور نگين(تاریخ دفاع: 1401/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي مقايسه اي سالمونلا تايفي موريوم از مرغ هاي منجمد وارداتي با استفاده از روش كشت و Real Time PCR
محمدي شهرزاد(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط پلي مورفيس م آلل ها ي ژن MHC II (B-L) درفراسنجه ها ي رشدوبيومتر ي درجوجه ها ي گوشت ي راس308
كاري خديجه(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تركيبي ژل آلوئه ورا، صمغ عربي و اسانس دود مايع بر تغييرات كيفي پنير لاكتيكي در طول نگهداري در يخچال و بهينه سازي فرآيند توسط روش سطح پاسخ
ارغواني بيدختي فرشته(تاریخ دفاع: 1401/08/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي هيدروژل PEG/PVA/Bentonite/CuOبررسي فعاليت ضدباكتريايي، خواص مكانيكي و عملكرد آن به عنوان سامانه رهايش داروي استرپتومايسين
حاتمي هادي(تاریخ دفاع: 1402/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر افزودن عصاره محيط كشت باكتري پسودوموناس آئروژينوزا بر تجزيه هپارين و كميت و كيفيت نتايج حاصل ازReal - Time PCR در نمونه خون هاي حاوي هپارين
اشرفي آيسان(تاریخ دفاع: 1402/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي مولكولي آناپلاسما فاگوسيتوفيلوم در گوسفندان ارجاعي به كشتارگاه سمنان- ايران
موسيوند اسما(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولكولي گونه هاي تيلريا در گوسفندان منطقه گرمسار
رضابخش عادله(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي مولكولي گونه هاي آنا پلاسما داخل گلبول قرمز در گوسفندهاي ارجاعي به كشتارگاه سمنان ، ايران
حامدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي مولكولي گونه Ehrlichia ewingii در نمونه هاي خون سگ هاي ارجاعي به كلينيك هاي شهر سمنان، ايران
صفاربنيس اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سطوح مختلف گياه خارشتر( (Alhagi maurorum بر عملكرد فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و ايمني در جوجه هاي گوشتي
ياري سيروس(تاریخ دفاع: 1400/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان آلودگي سگ هاي گله مهدي شهر به گونه هاي بابزيا با استفاده از روش هاي مولكولي
قاسميان بردر مايده(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نشاسته مقاوم بر عملكرد رشد، پاسخ سيستم ايمني همورال و سلولي و اكسيداسيون چربي فيله سينه در جوجه هاي گوشتي در مقايسه با آنتي بيوتيك زينك باسيتراسين و پري بيوتيك فروكتواليگوساكاريد
لطفي كمال(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر ميكروفلور، اسيد هاي چرب زنجيره كوتاه و مورفولوژي روده درجوجه هاي گوشتي در مقايسه با آنتي بيوتيك زينك باسيتراسين و پري بيوتيك فروكتواليگوساكاريد
اكبريان قورقچي مريم(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ضدباكتريايي نانوذرات شيشه زيست فعال و روي ـ كلسيم فسفات دوفازي
ناظمي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ضد باكتريايي سيستم رهايش دارو نانو ذرات شيشه زيست فعال و كلسيم فسفات دوفازي
كلاني محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Pathotyping of diarrhoeagenic cattle Escherichia coli strains isolated in the Province of Tehran, Iran
VETERINARIA ITALIANA(2017)
^حمید استاجی, Pietro Badagliacca*, تقی زهرایی صالحی, Federica Lopes, Mariangela Iorio, Alfreda Tonelli, Luc Masson
تعیین پاتوتیپ جدایه های اشریشیاکلی از گوساله و طیور در ایران با استفاده از روش ریز آرایه DNA
(2012)
^حمید استاجی, تقی زهرایی صالحی, اكبر مهدیزاده دستجردی, آلفردا تونلی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تکنیک های ایمنی شناسی   (404 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی , گرایش : علوم آزمایشگاهی
میکروبیولوژی عمومی   (388 بار دانلود)
رشته : دامپروری , گرایش : علوم دامی
باکتری شناسی عمومی   (407 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دکترای حرفه ای، علوم آزمایشگاهی
بیوانفورماتیک   (407 بار دانلود)
رشته : انگل شناسی دامپزشکی , گرایش : انگل شناسی
ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دام   (561 بار دانلود)
رشته : کاردانی دامپزشکی
باکتری شناسی اختصاصی   (512 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی
باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها   (570 بار دانلود)
رشته : دکترای عمومی دامپزشکی
ویروس شناسی و بیماری ها   (533 بار دانلود)
رشته : دکترای عمومی دامپزشکی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
hstaji@semnan.ac.ir
(+98)2331533614

فرم تماس