حمید استاجی

درباره من

دکتر حمید استاجی
image

دانشیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

دکتر حمید استاجی پس از اتمام دیپلم در سال 1378 تحصیل در رشته دامپزشکی را در دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع دکترای حرفه ای آغاز و در سال 1385 به اتمام رساند. سپس دوره دکترای تخصصی را در رشته میکروبیولوژی در دانشگاه تهران گذرانده و در سال 1389 فارغ اتحصیل شد. او هم اکنون در دانشگاه سمنان مشغول به تدریس دروس مربوط به گرایش های مختلف میکروب شناسی دامپزشکی از قبیل باکتری شناسی و ویروس شناسی به مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای دامپزشکی می باشد....

محقق گوگل

(1399/11/6)

استنادات

168

h-index

7

i10-index

4

مؤلفین همکار

29

اسکوپوس

(1399/11/7)

استنادات

75

مقالات

30

h-index

5

مؤلفین همکار

67

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1385

دکترای عمومی دامپزشکی

فردوسی مشهد

1385-1389

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

دانشگاه تهران

تجارب

1394-1398

مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی

1398-1399

مدیر گروه پاتوبیولوژی

مهارت ها

ژنوتایپینگ باکتری و ویروس

باکتری شناسی و بیماریهای باکتریایی دام

روش های مولکولی تعیین حدت باکتری ها و ویروس ها

روش های مولکولی تعیین قرابت و فایلوتایپینگ در میکروبیولوژی

روش ریزآرایه DNA

ویروس شناسی دامپزشکی و بیماری های ویروسی

اولویت های پژوهشی

ویروس شناسی و ژنتیک ویروس ها

ژنوتایپینگ میکروب ها

باکتری شناسی و ژنتیک باکتری ها

پاتوژنز باکتری و ویروس در میزبان

حدت و مقاومت دارویی در باکتری ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسی مولکولی شیوع و شناسایی اشریشیا کلای انتروهموراژیک جداسازی شده از یک نوع پنیر سنتی ایرانی
کومش(2021)
8912519021, ^مهنوش پارسائی مهر*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان
Comparison of cell-free fetal DNA plasma content used to sex determination between 3 trimesters of pregnancy in Torkaman pregnant mare
JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE(2020)
9111519009, ^رضا نارنجی ثانی*, ^حمید استاجی, ^محمود احمدی همدانی
The effects of tannin extract and linseed oil on the yield, physicochemical characteristics and fatty acid profile of ewe milk
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY(2020)
رقیه ولی زاده یونجالی, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق*, ^علی مهدوی, بهمن نویدشاد, ^حمید استاجی
Co-administration of erythromycin and leech salivary extract alleviates osteomyelitis in rats induced by methicillin-resistant Staphylococcus aureus
VETERINARY AND COMPARATIVE ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY(2020)
9111519018, ^حمید استاجی*, ^مریم رسولی, نوشین غزاله, ^عباس جواهری وایقان
ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله‌های شیری شهرستان سمنان
مجله دامپزشکی ایران(2020)
8911519016, ^رضا نارنجی ثانی*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, حسن هاشم زاده
اثر بزاق زالو (Hirudo medicinalis) بر رشد دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوسو اشریشیاکولای در شرایط آزمایشگاهی
مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری(2020)
^مریم رسولی*, ^حمید استاجی, مهران بیکها, سپیده مداح, بهناز رئیسیان, علیرضا مشتاقی, محمد روزبه
بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن بتالاکتاماز در گوشت چرخ کرده های بسته بندی شده در شهر سمنان و تاثیر عصاره های متانولی فلفل قرمز (Capsicum frutescens) و پیاز قرمز (Allium cepa) بر ضد آن ها
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2019)
^اشکان جبلی جوان*, ^حمید استاجی, نجمه رضایی, غزل شمشادی, صغری بیرگانی فرهانی, ^منصوره کنعانی
The effect of tannin extract and n-3 fatty acid source on nutrient digestibility, blood 1metabolites, enzyme activity and ruminal parameters of lactating ewes
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES(2019)
رقیه ولی زاده, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق*, ^علی مهدوی, بهمن نویدشاد, ^حمید استاجی
مطالعه ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی شیر خام شتر و شناسایی فلور غالب باکتری‌های لاکتیک‌اسید به روشPCR در شهر سمنان
بهداشت مواد غذایی(2019)
^مهنوش پارسائی مهر*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, ^آزاده سلیمی, فرشته عرب, آزیتا فرکی, ^منصوره کنعانی
بررسی شیوع سرمی ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان، ایران
مجله دامپزشکی ایران(2019)
9011519021, 9011519013, ^حمید استاجی*, ^مرتضی کیوانلو, حسن هاشم زاده
بررسی شیوع سرمی IgG علیه توکسوپلاسما گوندی در طیور شهرستان سمنان، ایران
میکروبیولوژی دامپزشکی(2019)
صادق حسینی, ^مریم رسولی*, ^حمید استاجی
Effects of Different Levels of Resistant Starch on Growth Performance and Ileum Morphology in Broilers: a Comparison to Fructooligosaccharide and Zinc bacitracin
IRANIAN JOURNAL OF APPLIED ANIMAL SCIENCE(2019)
9011516023, ^علی مهدوی*, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, بابک دارابی قانع
اثر تغذیه نشاسته مقاوم و عصاره حاوی ترکیبات فنولی پوسته پسته بر عملکرد، مصرف خوراک و فراسنجه¬های خونی گوساله¬های شیرخوار هلشتاین
پژوهشهاي توليدات دامي(2019)
سمیرا کرامتی جبه دار, فرزاد میرزائی آقجه قشلاق*, بهمن نویدشاد, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی
A comparison of the effects of resistant starch, fructooligosaccharide, and zinc bacitracin on cecal short-chain fatty acids, cecal microflora, intestinal morphology, and antibody titer against Newcastle disease virus in broilers
Comparative clinical pathology(2019)
9411513001, ^علی مهدوی*, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, بابک دارابی قانع
The Isolation and Identification of Dominant Lactic Acid Bacteria by the Sequencing of the 16S rRNA in Traditional Cheese (Khiki) in Semnan, Iran
Journal of Human, Environment and Health Promotion(2019)
^مهنوش پارسائی مهر*, 8812519102, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی
Comparative virulotyping and phylogenomics of Escherichia coli isolates from urine samples of men and women suffering urinary tract infections
IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES(2019)
^حمید استاجی*, ^مریم رسولی, 8912519005
مقایسه برخی شاخص های ژنتیکی جدایه های اشریشیا کلی از موارد عفونت ادراری انسان و کلی باسیلوز طیور در شهرستان سمنان، ایران
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2019)
8912519005, ^حمید استاجی*, ^مریم رسولی
In Vitro Antimicrobial Effect of Phenolic Extracts and Resistant Starch on Escherichia coli, Streptococcus spp., Bifidobacterium and Lactobacillus spp.
KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI(2019)
سمیرا کرامتی جابه دار, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق*, بهمن نوید شاد, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی
بررسی مایکوباکتریوز در دو گونه گلدفیش و گوپی در سمنان به روش واکنش زنجیره ای پلیمرازPCR
مجله علمی شیلات ایران(2018)
9012519007, ^سارا مهدی زاده مود*, ^حمید استاجی, حسام اکبرین, نورورزی
Comparative clustering and genotyping of Campylobacter jejuni strains isolated from broilers and turkeys feces by using RAPD-PCR and ERIC-PCR analysis
ANNALS OF MICROBIOLOGY(2018)
^حمید استاجی*, صغری فرهانی بیرگانی, بهناز رئیسیان
Comparative restriction enzyme mapping of Campylobacter jejuni isolates from turkeys and broilers based on flaA flagellar gene using HpyF3I endonuclease
FOLIA MICROBIOLOGICA(2018)
9011519016, ^حمید استاجی*, ^علی مهدوی
فعالیت ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی بر ضد استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیرخام
بهداشت مواد غذایی(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^اشکان جبلی جوان, 8911519013, ^حمید استاجی, ^حمید رضا محمدی
Frequency of Canine Parvovirus type-2 variants by PCR in enteric and healthy dogs and genotyping of variants by Restriction Enzyme (RE) mapping by DdeI endonuclease based on partial VP-2 gene sequence
MOLECULAR GENETICS MICROBIOLOGY AND VIROLOGY(2018)
9012519013, ^حمید استاجی*, ^ابراهیم شهروزیان
Distribution of Antibiotic Resistance Genes among the Phylogroups of Escherichia coli in Diarrheic Calves and Chickens Affected by Colibacillosis in Tehran, Iran
Archives of Razi Institute(2018)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, تقی زهرایی صالحی, ^علی مهدوی, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^سارا مهدی زاده مود, ^مرتضی کیوانلو, ^محمود احمدی همدانی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ایرج اشرافی تامای, الهام عاطفی تبار
Prevalence of cerebral toxoplasmosis among slaughtered sheep in Semnan, Iran
ANNALS OF PARASITOLOGY(2018)
غلامرضا صیامی گرجی, ^مریم رسولی*, ^حمید استاجی
مطالعه میزان فراوانی آلودگی شغال های طلایی به سالمونلا با استفاده از روش های کشت میکروبی و PCR در استان های گلستان و مازندران
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2017)
سمیه نمرودی*, ^حمید استاجی, سید وهاب شرفی
IMPORTANCE OF WILD SPECIES KEPT IN CAPTIVITY AS RESERVOIRS OF SALMONELLA SEROTYPES FOR HUMAN IN PETTING EXHIBITIONS AND ZOO IN IRAN WITH FOCUS ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE
Macedonian Veterinary review(2017)
^حمید استاجی*, 9322511027
Correlation of Escherichia coli strains isolated from wild birds feces and human urinary tract infections from phylogenetic point of view
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection(2017)
^حمید استاجی*, 8812519009, ^خاطره کفشدوزان
The Role of TNF-α in Aflatoxin B-1 Induced Hepatic Toxicity in Isolated Perfused Rat Liver Model
acta medica iranica(2017)
محمد کاظم کوهی, محمود قاضی خوانساری, فرزاد حیاتی, ^حمید استاجی, ^مرتضی کیوانلو, ^ابراهیم شهروزیان*
Detection of Enterohemorrhagic Escherichia coli Related Genes in E. coli Strains Belonging to B2 Phylogroup Isolated from Urinary Tract Infections in Combination with Antimicrobial Resistance Phenotypes
Journal of Medical Bacteriology(2017)
^حمید استاجی*
Antibacterial activity evaluation of bioactive glass and biphasic calcium phosphate nanopowders mixtures
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2016)
9311927001, مهدی مهدیخانی نهر خلجی*, معصومه حق بین نظرپاک, ^حمید استاجی, محمد مهدی کلانی
Genetic Characterization of Salmonella Typhimurium Isolates from Faeces of Children with Gastroenteritis Hospitalized in Baqiatollah-Azam Hospital, Tehran, Iran
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases(2016)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, Taghi Zahraei Salehi, Mariangela Iorio, Federica Lopes
Dissemination of Zoonotic Antibiotic Resistant Serotypes of Salmonella by Caspian Pond Turtles, Golestan and Mazandaran Provinces, Iran
International Journal of Enteric Pathogens(2016)
سمیه نمرودی*, ^حمید استاجی, سیدرضا هاشمی, عزت الله قائمی
PREVALENCE AND GENETIC CHARACTERISTICS OF SALMONELLA STRAINS IN WILD MALLARD DUCKS (ANAS PLATYRHYNCHOS) IN SEMNAN SUBURB, IRAN
Bulgarian journal of veterinary medicine(2016)
^حمید استاجی*, 8812519008, ^مریم رسولی, سمیه نمرودی
The Antibacterial Activity Evaluation of Sol–Gel Prepared Zn-Doped Biphasic Calcium Phosphate Nanopowders
Advanced Science, Engineering and Medicine(2015)
^مهدی مهدیخانی نهر خلجی, معصومه حق بین پاک نظر, ^حمید استاجی
Phylogenetic Grouping and Assessment of Virulence Genotypes, With Antibiotic Resistance Patterns, of Escherichia Coli Strains Implicated in Female Urinary Tract Infections
FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE(2015)
^حمید استاجی, جواد خوش گفتار, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسی میزان شیوع ژن‌های مولد شیگاتوکسین (stx1, stx2) در سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از بره‌های نژاد سنگسری مبتلا به عفونت دستگاه گوارشی در منطقه سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex – PCR
(2015)
^حمید استاجی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^عماد چنگیزی
Distribution of Shiga toxin genes subtypes in B1phylotypes of Escherichia coli isolated from calves suffering from diarrhea in Tehran suburb using DNA oligonucleotide arrays
(2015)
^حمید استاجی, آلفردا تونلی, ^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
اثر ضدباکتریایی نانوذرات شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل
(2014)
مهدی مهدیخانی نهرخلجی, معصومه حق بین پاک نظر, ^حمید استاجی
Synthesis, characterisation and antibacterial effects of sol–gel derived biphasic calcium phosphate nanopowders
MICRO & NANO LETTERS(2014)
معصومه حق بین , ^مهدی مهدیخانی نهر خلجی, ^حمید استاجی
the effect of dietary zataria multiflora boiss essential oil supplementation on microbial growth and lipid peroxidation of briler breast fillets during refrigerated storage
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION(2012)
^اشکان جبلی جوان, ^خسرو قزوینیان, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی, سحر غفاری خلیق
isolation and identification of salmonella spp from the quail egg interior contents of retail stores in semnan, iran using conventional culture method and multiplex pcr
(2012)
^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, ^خسرو قزوینیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^علی مهدوی
Genetic characterization of Escherichia coli O157:H7 Strains Isolated from the One-Humped Camel (Camelus dromedarius)by using Microarray DNA Technology
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY(2011)
تقی زهرایی صالحی, , , ^حمید استاجی, , ایرج اشرفی, ^رضا جمشیدی, , ,
Detection of Mycobacteriosis in Semnan ornamental fish using PCR
دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم(2019-03-13)
^سارا مهدی زاده مود, 9012519007, ^حمید استاجی
اثرات تغذیه جیره حاوی عصاره تاننی و روغن کتان بر برخی پارامترهای عملکردی میشهای مغانی
هشتمین کنگره علوم دامی ایران(2018-08-28)
رقیه ولی زاده یونجالی*, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, ^علی مهدوی, بهمن نویدشاد, ^حمید استاجی
اثر تغذیه نشاسته مقاوم و عصاره حاوی ترکیبات فنولی بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین
هشتمین کنگره علوم دامی ایران(2018-08-28)
سمیرا کرامتی جبه دار*, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, بهمن نویدشاد, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی
تأثیر افزودن عصاره حاوی تانن و روغن کتان در جیره بر ترکیب شیر میشهای مغانی
هشتمین کنگره علوم دامی ایران(2018-08-28)
رقیه ولی زاده یونجالی*, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, ^علی مهدوی, بهمن نویدشاد, ^حمید استاجی
اثر تغذیه نشاسته مقاوم و عصاره حاوی ترکیبات فنولی بر وضعیت ایمنی گوسالههای شیرخوار هلشتاین
هشتمین کنگره علوم دامی ایران(2018-08-28)
سمیرا کرامتی جبه دار*, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, بهمن نویدشاد, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی
Study of prevalence of virulence genes stx1, stx2, eae A and ehly in E. coli isolated from traditional cheese Semnan Using Multiplex PCR
11th professor Alborzi international congress of clinical microbiology(2017-11-21)
^مهنوش پارسائی مهر*, 8912519021, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, مرضیه حیدریه
COMPARATIVE VIRULOTYPING AND PHYLOGENOMICS OF ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINE SAMPLES OF MEN AND WOMEN SUFFERING URINARY TRACT INFECTIONS
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران(2017-08-29)
^حمید استاجی*, ^مریم رسولی, 8912519005
Detection of Enterohemorrhagic Escherichia coli Related Genes in E. coli Strains Belonging to B2 Phylogroup Isolated from Urinary Tract Infections in Combination with Antimicrobial Resistance phenotypes.
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران(2017-08-29)
^حمید استاجی*
Prevalence of Babesia spp in asymptomatic dogs in different shelters in Semnan province
9th Tick and Tick-born Pathogen and 1st Asia Pacific Rickettsia Conference(2017-08-27)
^عماد چنگیزی*, ^حمید استاجی, 9411139013, 9112519101, 9212519012
Inhibitory effect of Zataria multiflora boiss L. essential oil against Staphylococcus aureus isolated from bovine subclinical mastitis
4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017)(2017-02-08)
^رضا نارنجی ثانی, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید رضا محمدی*, ^حمید استاجی
DETERMINATION OF ESCHERICHIA COLI PHYLOGENETIC GROUPS ISOLATED FROM BROILERS COLIBACILLOSIS IN SEMNAN BY USING TRIPLEX-PCR TECHNIQUE.
17th International & Iranian Congress of Microbiology(2016-08-23)
^حمید استاجی*, 9011519016, 8812519009
بررسی سرولوژیکی شیوع نئوسپورا کانینوم در شهرستان سمنان
نوزدهمین کنگره دامپرشکی ایران(2016-04-25)
مرضیه بینائی, ^عماد چنگیزی*, ^حمید استاجی, ^علی مهدوی
Prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase(CTX-M) producing Escherichia Coli in poultry
پنجمین کنگره بین المللی طیور(2016-01-31)
^خاطره کفشدوزان, ^حمید استاجی*, 8812519010
تشخیص آلودگی جوجه های گوشتی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم با روش الایزا و واکنش زنجیره ای پلیمراز ارجاعی به آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی شهرستان گرگان
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^محمود احمدی همدانی, ^حمید استاجی, سید احمد میر کریمی, مهران طهماسبی
ارزیابی میزان شیوع ژن های مولد سم شیگا (stx2,stx1)در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از موارد اسهال بره های دامپروری های اطراف سمنان با استفاده از تکنیک
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^حمید استاجی, زهره استاجی , ^رضا جمشیدی, فیروزه شاملو خانی بیگ, ^منصوره کنعانی
Antimicrobial resistance-related gene profile of cattle diarrheagenic Escherichia coli strains isolated in province of Tehran (Iran)
دومین کنفرانس اروپایی درباره مقاومت دارویی و پیشگیری از عفونت(2012-10-04)
Pietro Baddaliacca*, , تقی زهرایی صالحی, تقی زهرایی صالحی, Alfreda Tonelli, , ^حمید استاجی, , Anna Abass, Luke Masson,
evaluation of the effect of zataria multiflora essence on humoral immunity of broilers
سومین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور(2012-02-22)
^خسرو قزوینیان, ^حمید استاجی, ^علی مهدوی, ^اشکان جبلی جوان, ^منصوره کنعانی
Isolation and identification of salmonella spp. from the quail egg interior contents of retail stores in semnan, iran
اولین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران(2011-09-05)
^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, ^شیرین محمودیان, ^محمد مهدی درویشی
بررسي اثر ضد باكتريايي سيستم رهايش دارو نانو ذرات شيشه زيست فعال و كلسيم فسفات دوفازي
كلاني محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ضدباكتريايي نانوذرات شيشه زيست فعال و روي ـ كلسيم فسفات دوفازي
ناظمي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر ميكروفلور، اسيد هاي چرب زنجيره كوتاه و مورفولوژي روده درجوجه هاي گوشتي در مقايسه با آنتي بيوتيك زينك باسيتراسين و پري بيوتيك فروكتواليگوساكاريد
اكبريان قورقچي مريم(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نشاسته مقاوم بر عملكرد رشد، پاسخ سيستم ايمني همورال و سلولي و اكسيداسيون چربي فيله سينه در جوجه هاي گوشتي در مقايسه با آنتي بيوتيك زينك باسيتراسين و پري بيوتيك فروكتواليگوساكاريد
لطفي كمال(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي مولكولي گونه Ehrlichia ewingii در نمونه هاي خون سگ هاي ارجاعي به كلينيك هاي شهر سمنان، ايران
صفاربنيس اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعیین پاتوتیپ جدایه های اشریشیاکلی از گوساله و طیور در ایران با استفاده از روش ریز آرایه DNA
(2012)
^حمید استاجی, تقی زهرایی صالحی, اكبر مهدیزاده دستجردی, آلفردا تونلی
Pathotyping of diarrhoeagenic cattle Escherichia coli strains isolated in the Province of Tehran, Iran
VETERINARIA ITALIANA(2017)
^حمید استاجی, Pietro Badagliacca*, تقی زهرایی صالحی, Federica Lopes, Mariangela Iorio, Alfreda Tonelli, Luc Masson

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تکنیک های ایمنی شناسی   (32 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی , گرایش : علوم آزمایشگاهی
میکروبیولوژی عمومی   (23 بار دانلود)
رشته : دامپروری , گرایش : علوم دامی
باکتری شناسی عمومی   (27 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دکترای حرفه ای، علوم آزمایشگاهی
بیوانفورماتیک   (25 بار دانلود)
رشته : انگل شناسی دامپزشکی , گرایش : انگل شناسی
ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دام   (144 بار دانلود)
رشته : کاردانی دامپزشکی
باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها   (107 بار دانلود)
رشته : دکترای عمومی دامپزشکی
ویروس شناسی و بیماری ها   (115 بار دانلود)
رشته : دکترای عمومی دامپزشکی
باکتری شناسی اختصاصی   (116 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
hstaji@semnan.ac.ir
(+98)2331533614

فرم تماس